Kontrast
A A A

Ustawy i rozporządzenia

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (pobierz)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (pobierz)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (pobierz)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (pobierz)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)   ramowy program kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy, zwany dalej "kursem dokształcającym";
  2)   minimalny czas trwania kursu dokształcającego;
  3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego;
  4)   wzór rejestru osób przeszkolonych i wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego.

§ 2. 1. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy obejmuje:

  1)   część ogólną;
  2)   część dodatkową w zakresie przewozu rzeczy.

2. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby obejmuje:

  1)   część ogólną;
  2)   część dodatkową w zakresie przewozu osób.

§ 3. 1. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców, o których mowa w § 2, określa w części:

  1)   ogólnej - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2)   dodatkowej w zakresie przewozu rzeczy - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3)   dodatkowej w zakresie przewozu osób - załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Przy ustalaniu szczegółowego programu kursu dokształcającego obejmującego zakres tematyczny przewidziany dla każdej części szkolenia, warunków i miejsca przeprowadzania kursu dokształcającego, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego współpracuje z organizacjami zrzeszającymi kierowców i przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym.

§ 4. 1. Kurs dokształcający kierowców przewożących osoby, w przypadku kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, obejmuje wyłącznie część dodatkową, w zakresie przewozu osób.

2. Kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy, w przypadku kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby, obejmuje wyłącznie część dodatkową, w zakresie przewozu rzeczy.

ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2004/1269.htm

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy2) (Dz. U. z dnia 14 lipca 2008 r.)

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 § 1. Rozporządzenie określa:

  1)   szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;
  2)   szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;
  3)   szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
  4)   szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;
  5)   wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;
  6)   sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego;
  7)   wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz szczegółowy sposób jej wydawania;
  8)   wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

 § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  2)   osobie szkolonej - rozumie się przez to osobę odbywającą szkolenie w ramach: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkolenia okresowego i zajęć w ramach szkolenia okresowego.

 ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2008/0805.htm

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym1) (tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:

   1)   krajowego transportu drogowego;
   2)   międzynarodowego transportu drogowego;
   3)   niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
   4)   niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

 2. Ustawa określa również zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego.

 Art. 2. Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do wykonywania transportu drogowego na podstawie prawa właściwego dla kraju jego siedziby może go wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.

 Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

   1)   przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
   2)   o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
   3)   zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

 2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

   1)   w ramach powszechnych usług pocztowych,
   2)   w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
   3)   przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
   4)   w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

 - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

 ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2007/0874.htm

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) (tekst jednolity)

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

 Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

 Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

   1)   droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
   2)   droga twarda - drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;
   3)   autostrada - drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;
   4)   droga ekspresowa - drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych;
   5)   droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
   6)   jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;
   7)   pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;
   8)   pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

 ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2005/0908.htm

  

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

 Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

 2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

                               

 1)   Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:

 1)   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505),

 2)   § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231)
 - które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

 ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2003/2023.htm

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2002 r.  w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

   1)   sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
   2)   warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
   3)   tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
   4)   warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
   5)   jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
   6)   podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.

 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
   2)   "staroście" - rozumie się przez to również Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;
   3)   "pozwoleniu" - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem.

 ZOBACZ WIĘCEJ NA: http://lex.pl/serwis/du/2002/1998.htm

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy2) (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.)

 Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;
   2)   szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;
   3)   szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;
   4)   szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;
   5)   wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;
   6)   sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego;
   7)   wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
   2)   osobie szkolonej - rozumie się przez to osobę odbywającą szkolenie w ramach: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego i zajęć w ramach szkolenia okresowego.

 ZOBACZ WIĘCEJ NA:  http://lex.pl/serwis/du/2010/0314.htm