Kontrast
A A A

Kursy

Kategoria B

kategoria B - 18 lat - uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 
  • ilość godzin teoretycznych: 30 godz. 
  • ilość godzin praktycznych: 30 godz.

Cena kursu - 3000 zł