Kontrast
A A A

Kursy

Szkolenie okresowe

SZKOLENIE OKRESOWE

1. Uczestnictwo w szkoleniu okresowym.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   · przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
   · studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

a) 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii
D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.

b) 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
· kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
· kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do
31 grudnia 1990r.

Dalsze czasookresy opisane są w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).
 

2. Czas trwania bloków programowych

szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Kierownik Ośrodka Szkolenia osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia na kursy jest:

  • wypełnienie karty zgłoszeń na kurs,
  • złożenie kserokopii posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego,
  • przedstawienie kserokopii posiadanego świadectwa kwalifikacji (jeżeli było wydane),
  • uiszczenie opłaty za kurs przed rozpoczęciem szkoleń