Kontrast
A A A

Kursy

Kwalifikacja wstępna

1. Uczestnictwo w kwalifikacji wstępnej.

Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:

a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
· przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
· studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające
ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r..

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

2. Czas trwania bloków programowych

kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280godz.) w tym:

  • część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych,
  • część specjalistyczna w tym:
    - 65 godz. zajęć teoretycznych,
    - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
    - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

3. Egzaminowanie

Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
a) test podstawowy 20 pytań
b) test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.